Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?
1.1. Dit is de privacy policy van Deltaworx (ondernemingsgegevens: zie artikel 3 hieronder) (hierna
ook “wij” of “ons”). Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw
persoonsgegevens door Deltaworx (al dan niet via onze website of applicatie).
Deltaworx is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens van essentieel
belang is. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw
persoonsgegevens en een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen.
Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties
waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.
Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.
1.2. Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde
te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de website of via de applicatie.
In geval van verzoeken of bijkomend vragen kunt u steeds een e-mail richten aan:
info@deltaworx.eu.
1.3. Deltaworx behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen.
Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden
op de Website.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
  2.1. Deltaworx is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij het doel en de middelen
  van de verwerking bepaalt en instaat voor de rechtmatige en correcte verwerking van uw
  persoonsgegevens.
  2.2. Deltaworx treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de
  verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende
  wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden of
  medewerkers van Deltaworx die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsook verwerkers
  die zij inschakelt (zie artikel 6 hieronder), hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.
 2. Hoe kunt u ons contacteren?
  Rechtsvorm(en): BVBA
  Naam: DELTAWORX BELGIUM
  Adres: Schijnpoortweg 137
  2170 Antwerpen
  Ondernemingsnummer: 0501.659.056
  Telefoonnummer: 03 337 68 63
  E-mail: info@deltaworx.eu
  Hyperlink website/applicatie: https://deltaworx.eu/
 3. Welke gegevens verwerken wij van u en op welke wijze?
  4.1. Deltaworx verwerkt volgende (persoons)gegevens van u:
 1. Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
  5.1. Deltaworx verwerkt uw persoonsgegevens voor:
 1. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast Deltaworx)?
  6.1. De volgende (categorieën van) ondernemingen, entiteiten of organisaties ontvangen en/of
  verwerken uw persoonsgegevens (al dan niet als verwerker in opdracht van Deltaworx):
 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 5
  bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere
  wettelijke bepalingen van toepassing zijn, bv. zeven jaar voor boekhoudkundige en fiscale
  documenten, vijf jaar voor bepaalde sociale documenten (bv. personeelsdossier) en tien jaar
  in het kader van contractuele aansprakelijkheid.
 2. Wat zijn uw rechten?
  8.1. U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt u
  meegedeeld via deze privacy policy.
  8.2. U hebt het recht om ons te verzoeken om:
 1. Wat zijn onze verplichtingen?
  9.1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.
  Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en
  operationele veiligheid (o.m. op ons bedrijf), in het bijzonder ook m.b.t. de website, applicatie
  en de servers van Deltaworx.
  Zo zorgen wij er bv. ook voor dat u via kosteloze en privacy-vriendelijke standaardinstellingen
  de toegang tot uw persoonsgegevens en profiel op de applicatie kan beperken tot beperkt
  zichtbare informatie.
  9.2. Wij houden een register van onze verwerkingsactiviteiten bij waarin ook de (categorie van)
  verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.
  9.3. Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).
  9.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten en datalekken (met inbegrip van
  onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet
  toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de
  Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.
  In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico
  inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook
  melden aan u.
  In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in
  verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u Deltaworx contacteren op het emailadres info@deltaworx.eu.
  9.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake
  gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in
  de AVG, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de
  Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.
  9.6. Voor de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s op ons bedrijf en vestigingen voldoet
  Deltaworx aan de toepasselijke camerawetgeving, met inbegrip van de wet van 21 maart 2007
  en het KB van 10 februari 2008.
  Vragen? Contacteer ons gerust: info@deltaworx.eu